Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności
Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W.S. Reymonta w Częstochowie zobowiązuje się zapewnić
dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej
stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności
ma zastosowanie do strony internetowej https://reymont.czestochowa.pl/

Data publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej: 2014-05-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-21.

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych biorąc pod uwagę wytyczne dla dostępności
treści internetowych 2.1 stosowane dla stron internetowych i aplikacji mobilnych w zakresie dostępności
dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. poz. 848)
Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny w
odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano
z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative
(http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa https://reymont.czestochowa.pl/
spełnia wymagania w 99,17%
Zespół na bieżąco monitoruje i usuwa stwierdzane bariery na stronie internetowej w oparciu o wytyczne
dla dostępności treści internetowych stosowane dla stron internetowych i aplikacji mobilnych w zakresie
dostępności dla osób niepełnosprawnych.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22

Udogodnienia
Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także
dla osób słabiej widzących.
Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w
sposób zgodny z zasadami dostępności.

Skróty klawiaturowe
Strona została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie
korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach.
Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury, poprzez użycie standardowych
skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową
jest Robert Młyńczak, zskrak@edukacja.czestochowa.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 34 324 66 17. Tą samą drogą można składać
wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej,
aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą
alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu,
opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej
żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli
osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,
powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny
powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym
wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy
niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe,
podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy
podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu
dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności
cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw
Obywatelskich.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

ul. Krakowska 80f
42-202 Częstochowa
tel.   34 324 66 17
fax   34 324 66 17
e-mail: zskrak@edukacja.czestochowa.pl
adres www: www.reymont.czestochowa.pl

Dostępność architektoniczna

 • Budynek szkoły powstał w 1968 r. jego plany nie przewidywały żadnych udogodnień dla osób
  niepełnosprawnych stąd dostępność architektoniczna obiektu jest bardzo ograniczona.
 • W budynku nie ma windy, platform, pochylni, informacji głosowych czy pętli indukcyjnych
  oraz oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla
  osób niewidomych i słabo widzących.
 • Wejście główne znajduje się na jednym poziomie z chodnikiem (brak schodów) od ul.
  Krakowskiej 80F.
 • Budynek posiada 3 kondygnacje. Przemieszczanie się między kondygnacjami możliwe jest
  jedynie z wykorzystaniem schodów. Brak toalet dla osób niepełnosprawnych.
 • Dla osób niepełnosprawnych częściowa dostępność korytarzy tylko na parterze.
 • W razie potrzeby niepełnosprawny petent jest obsłużony przez administrację dzięki
  telefonicznemu powiadomieniu tejże przez pracownika portierni.
 • Przed wejściem do szkoły wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Możliwość wstępu z psem asystującym i psem przewodnikiem. Informacja (znak) przy wejściu
  do szkoły.
 • W szkole brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego, zarówno w formie
  stacjonarnej, jak i online.