Ogłoszenie o naborze uczestników/uczestniczek do udziału w projekcie pn. „ZAWODOWA WSPÓŁPRACA 2

Ogłoszenie o naborze uczestników/uczestniczek do udziału w projekcie pn. „ZAWODOWA WSPÓŁPRACA 2”
Ogłasza się nabór uczestników/uczestniczek do udziału w projekcie pn. „Zawodowa współpraca 2” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.
Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w terminie OD 10 WRZEŚNIA 2019 ROKU DO 25 WRZEŚNIA 2019 ROKU.
Udział w projekcie jest bezpłatny.
Uwaga
Wyniki rekrutacji dostępne są:
– w sekretariacie szkoły
– u szkolnego koordynatora projektu – p. Mariola Pydzik
– w biurze projektu (Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju, Urząd Miasta Częstochowa, ul. Śląska 11/13, tel. 34 3707 324,  pok. 409B)
Szczegóły w załącznikach.