Procedura funkcjonowania szkoły w czasie epidemii COVID-19

Procedura funkcjonowania Zespołu Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W. S. Reymonta w Częstochowie w czasie epidemii COVID- 19 opracowana na podstawie wytycznych GIS, aktualnych przepisów prawa, uwzględniająca specyfikę placówki

Podstawy prawne
1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( Dz. U. 2020 r. poz. 1320)
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2020 poz. 910)
3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2020 poz. 1327)
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 r. poz. 1389)
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 493 ze zm.)
6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach (Dz.U. 2020 poz. 1166 ze zm.)
7. Decyzja Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 17.06.2020 r.

§1
Organizacja zajęć w szkole

1. Wszyscy pracownicy zobowiązani są po wejściu do placówki do:
– codziennego pomiaru temperatury;
– wypełnienia kwestionariusza dotyczącego stanu zdrowia w szczególności o braku występowaniu objawów chorobowych u pracownika oraz o braku kontaktu z osobą, która miała widoczne objawy chorobowe lub była narażona na kontakt z osobą zarażoną stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej procedury.
2. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
3. W drodze do i ze szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej i posiadają swoje środki ochrony osobistej w postaci maseczek/przyłbic i rękawiczek jednorazowych.
4. Przy wejściu do budynku szkoły znajduje się informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły mają obowiązek skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk.
5. Wszystkie osoby wchodzące do szkoły zobowiązane są po wejściu do placówki do codziennego pomiaru temperatury
6. Pomiaru temperatury dokonuje się w przedsionku szkoły przy portierni przed wejściem osoby do holu głównego (Plac Powitalny).

7. Pomiaru dokonuje osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły na podstawie pisemnej zgody ucznia pełnoletniego lub rodzica/opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego stanowiącej załącznik nr 2, zgodnie z instrukcją pomiaru temperatury stanowiącą załącznik nr 3.
8. Pomiaru temperatury należy dokonywać, w miarę możliwości, termometrem bezdotykowym. W przypadku braku takiego urządzenia, zwykły termometr należy myć i dezynfekować po każdym użyciu.
9. Osoba dokonująca pomiaru temperatury musi mieć założoną osłonę twarzy (przyłbicę lub maskę).
10. W przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury u osoby badanej, osoba dokonująca pomiaru temperatury obowiązana jest niezwłocznie poinformować o tym dyrektora szkoły. W przypadku stwierdzenia u pracownika temperatury 38,0°C i powyżej (potwierdzonej w dwukrotnym badaniu) dyrektor szkoły podejmuje następujące działania:
a) pracownik, u którego stwierdzono podwyższoną temperaturę zaprzestaje wykonywania pracy i unikając kontaktu z innymi osobami przechodzi do wyznaczonego odizolowanego pomieszczenia;
b) dyrektor zachowując bezpieczną odległość, przeprowadza wywiad z pracownikiem i zaleca mu kontakt z lekarzem celem weryfikacji stanu zdrowia;
c) do czasu ustalenia stanu zdrowia dyrektor odsuwa pracownika od pracy lub jeśli charakter przydzielonych obowiązków wynikających z umowy o pracę na to pozwala (nauczyciel, pracownik administracji) dyrektor przesuwa go do pracy zdalnej;
d) o wynikach badania, przeprowadzonego przez lekarza, pracownik niezwłocznie informuje dyrektora szkoły.
11. W przypadku odnotowania u ucznia temperatury 38,0°C i powyżej (potwierdzonej w dwukrotnym badaniu) dyrektor szkoły podejmuje następujące działania:
a) uczeń, u którego stwierdzono podwyższoną temperaturę, pod opieką nauczyciela lub pracownika wyznaczonego do badania temperatury przechodzi do wyznaczonego odizolowanego pomieszczenia;
b) w przypadku ucznia niepełnoletniego dyrektor szkoły lub osoba przez niego wyznaczona kontaktuje się z rodzicami dziecka/prawnymi opiekunami i informuje ich o wynikach pomiaru temperatury oraz o innych niepokojących objawach zaobserwowanych u ucznia;
c) rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są niezwłocznie odebrać dziecko
ze szkoły i skonsultować stan zdrowia dziecka z lekarzem;
d) do czasu przyjazdu rodziców/prawnych opiekunów uczeń przebywa
w wyznaczonym odizolowanym pomieszczeniu pod opieką nauczyciela lub pracownika obsługi;
e) o wynikach badania przeprowadzonego przez lekarza rodzice/opiekunowie prawni niezwłocznie informują dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej;
f) w przypadku ucznia pełnoletniego ma on obowiązek niezwłocznie skonsultować się z lekarzem i o wyniku badania powiadomić dyrektora szkoły.

12. W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.
13. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
14. Wszystkie sprawy urzędowe typu wydawanie zaświadczeń, legitymacji itp. będą załatwiane w kolejności otrzymywanych zgłoszeń przez dziennik elektroniczny na adres sekretariatu podany w tymże dzienniku elektronicznym i na stronie szkoły w zakładce KONTAKT.
15. Wszystkie maile skierowane na adres sekretariatu muszą precyzyjnie opisywać o jaką sprawę (typ dokumentu) chodzi. Sekretariat będzie potwierdzać odbiór maila.
16. Po sporządzeniu dokumentu będzie wysyłany mail z prośbą o odbiór albo będzie on dostarczany bezpośrednio uczniowi w szkole podczas zajęć. Jeśli treść maila nie będzie wystarczająco jasna, adresat będzie otrzymywał maila o treści: „Proszę o doprecyzowanie”.
17. Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
18. Wszystkie osoby przebywające na terenie Zespołu Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W. S. Reymonta w Częstochowie są zobowiązane do przestrzegania najwyższych standardów higienicznych oraz reżimu sanitarnego.
19. Pracodawca zapewnia pracownikom środki ochrony osobistej -maseczki/przyłbice, rękawiczki jednorazowe.
20. Zewnętrzni dostawcy mają obowiązek nosić na terenie szkoły maseczki lub przyłbice oraz rękawiczki jednorazowe.
21. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
22. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować po każdej grupie uczniów.
23. Uczeń posiada własne środki ochrony osobistej (maseczka/ przyłbica, rękawiczki jednorazowe) oraz przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w teczce/ plecaku, torbie Uczniowie mają zakaz wymieniania się przyborami szkolnymi między sobą.
24. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
25. Biblioteka szkolna i gabinet opieki przedlekarskiej funkcjonują na zasadach określonych odpowiednio w załączniku nr 4 i 5.
26. Zalecenia dla nauczycieli, opiekunów pracowni i wychowawców
a) Nie organizuje się wyjść poza teren placówki z wyjątkiem zajęć teatralnych organizowanych dla grupy z klas pierwszych w sali teatralnej na terenie zakładów Polontex;
b) Należy usunąć z sali lub uniemożliwić dostęp do przedmiotów i sprzętów, których nie można skutecznie dezynfekować;
c) Sale lekcyjne należy wietrzyć przynajmniej raz na godzinę, zwłaszcza podczas przerw. Odpowiedzialny jest za to nauczyciel kończący zajęcia w sali;
d) Zajęcia należy prowadzić w miarę możliwości, z zachowaniem bezpiecznej odległości między uczniami i nauczycielami;
e) Nauczyciele pełniący dyżury na przerwach są zobowiązani przede wszystkim do pilnowania rygoru noszenia maseczki lub przyłbicy przez uczniów oraz pilnowania przestrzegania przebywania w toaletach maksymalnie trzech osób jednocześnie;
f) Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego i patio na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
27. Zalecenia dotyczące zajęć z wychowania fizycznego:
a) Podczas zajęć wychowania fizycznego i innych sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe (np. sztuki walki, gimnastyka, koszykówka, piłka ręczna) i zastąpić je innymi (np. siatkówka, lekkoatletyka, trening przekrojowy, tenis stołowy, badminton, biegi przełajowe);
b) Przy sprzyjających warunkach pogodowych należy prowadzić zajęcia wychowania fizycznego na wielofunkcyjnym boisku szkolnym możliwie jak najczęściej bez ograniczenia porą roku;
c) Do wymaganego stroju do wychowania fizycznego należy dołączyć dres dwuczęściowy;
d) Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp;
e) Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować. W sali gimnastycznej sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć.
28. W przypadku odbywania zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu uczniów
u pracodawców podmiot przyjmujący uczniów zapewnia prowadzenie tych zajęć z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, właściwych dla zakładów pracy oraz wytycznych ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego, dotyczących poszczególnych branż.
29. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych w placówkach prowadzących kształcenie zawodowe należy czyścić lub dezynfekować.
30. Zalecenia dotyczące szatni z okryciami wierzchnimi

a) W celu zminimalizowania ryzyka infekcji i rozładowania kolejki do szatni młodzież jest sprowadzana do szatni przez nauczycieli prowadzących zajęcia:
-a) z sal na parterze i I piętrze po usłyszeniu jednego długiego dzwonka – 7 minut przed planowym końcem lekcji
b) z sal na II piętrze po usłyszeniu dwóch krótkich dzwonków – 3 minuty przed planowym końcem lekcji,
c) z sal na III piętrze po usłyszeniu trzech krótkich dzwonków równo z planowym końcem lekcji .
b) Nauczyciel sprowadzający młodzież ma obowiązek doprowadzenia młodzieży do okienka z mniejszą ilością oczekujących i dopilnowania sprawnego, bez zbędnej zwłoki, odbioru okryć wierzchnich i opuszczania korytarza przy szatni.

§2
Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

1. Przy wejściu głównym znajdują się numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
2. Należy dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania.
3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
4. Uczniowie podczas lekcji po uzyskaniu zgody nauczyciela mogą wychodzić do toalety.
5. Powierzchnie w ciągach komunikacyjnych, a zwłaszcza poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, krzesła, stoliki są dezynfekowane cztery razy dziennie podczas lekcji w godz. 9.50-10.35, 11.50-12.35, 14.35-15.20, 17.20-18.05
6. Powierzchnie dotykowe w klasach i salach gimnastycznych są dezynfekowane podczas przerw lekcyjnych co najmniej trzy razy dziennie.
7. Dyrektor szkoły lub osoby przez niego wyznaczone monitorują codzienne prace porządkowe wymienione w pkt 5 i 6.
8. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
9. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
10. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.
11. Na każdym piętrze znajduje się oznaczony pojemnik do wyrzucania zużytych maseczek i rękawiczek jednorazowych.

§3
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia

1. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu(gabinet opieki przedlekarskiej), zapewniając min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
2. O wystąpieniu u ucznia objawów chorobowych należy niezwłocznie powiadomić dyrektora w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania.
3. W nagłych przypadkach, w razie złego stanu zdrowia ucznia, nauczyciel sprawujący opiekę nad dzieckiem powinien niezwłocznie powiadomić służby medyczne, informując jednocześnie o podejrzeniu wystąpienia u ucznia choroby COVID-19.
4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
5. Dyrektor lub osoba przez niego upoważniona ustala listę osób przebywających w tym samym czasie w pomieszczeniach, w których przebywał uczeń podejrzany o zakażenie.
6. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zgłosić się do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

§4
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
2. Pracownicy powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka nie są angażowane w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych.
3. Pracownik szkoły podczas przebywania w szkole w razie zauważenia u siebie lub innych osób objawów chorobowych typu: gorączka, uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, bóle głowy, bóle mięśni niezwłocznie informuje o tym dyrektora szkoły, który podejmuje działania opisane w pkt 7 i 8.
4. Pracownik szkoły w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej podczas przebywania poza szkołą zostaje w domu i kontaktuje się telefonicznie ze szkołą a następnie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia powinien zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony koronawirusem.
5. Obszar, w którym poruszała się i przebywała osoba z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
6. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronach: https://www.gov.pl/web/koronawirus   http://psse.czest.pl/ oraz https://www.gov.pl/web/gis odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
7. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.

§5

Zalecenia w strefie czerwonej/żółtej

1. W przypadku objęcia szkoły strefą czerwoną lub żółtą w organizacji pracy szkoły dodatkowo można:
a) ustalić godziny przychodzenia klas do szkoły (np. co 5-10 minut);
b) ustalić godziny rozpoczynania zajęć dla klas/oddziałów (np. co godzinę);
c) ograniczyć do minimum przychodzenie i przebywanie osób trzecich,
w tym w strefach wydzielonych;
d) wprowadzić obowiązek zachowania dystansu między uczniami w przestrzeniach wspólnych szkoły lub stosowanie przez nich osłony ust
i nosa (korytarze, szatnia);
e) wprowadzić obowiązek osłony ust i nosa w przypadku zajęć praktycznych w ramach kształcenia w zawodzie – jeżeli nie jest możliwe zachowanie dystansu między uczniami, dezynfekcji rąk przed korzystaniem ze sprzętu, urządzeń, maszyn;
f) wprowadzić obowiązek zachowania dystansu między pracownikami szkoły w przestrzeniach wspólnych szkoły lub stosowanie przez nich osłony ust i nosa (pokój nauczycielski, korytarz);
g) wyznaczyć stałe sale lekcyjne, do których przyporządkowana zostanie jedna klasa (np. wszystkie zajęcia prowadzone przez różnych nauczycieli z daną klasą odbywają się w jednej sali);
h) ustalić adekwatną grupę dzieci uprawnionych do korzystania z zajęć świetlicowych (pierwszeństwo przyjęcia do świetlicy mogą mieć dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w strefie czerwonej i żółtej);
i) w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia lub pracownika należy obowiązkowo dokonać pomiaru temperatury ciała;
– jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy (powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły) przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej,
– jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy 37,2°C – 37,9 °C – należy powiadomić rodziców ucznia i ustalić ewentualną konieczność sposobu odebrania dziecka ze szkoły;
j) wprowadzić zakaz organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych;
k) zorganizować prowadzenie zajęć wychowania fizycznego na powietrzu, tj. w otwartej przestrzeni terenu szkoły;
l) w przypadku uczniów ze zmniejszoną odpornością na choroby należy poinformować rodziców o możliwości pozostania ucznia w domu (zgodnie ze wskazaniem lekarskim/ po konsultacji medycznej) i zapewnić kontakt ze szkołą na ten czas.

§6
Decyzja o zawieszeniu zajęć

1. Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie uczniów. Zgoda i opinia, o których mowa mogą być wydane także ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności. W takim przypadku treść zgody lub opinii powinna być utrwalona w formie protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób. Zawieszenie zajęć, o którym mowa, może dotyczyć w szczególności grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć. O zawieszeniu zajęć, o którym mowa, odpowiednio organ prowadzący lub dyrektor zawiadamiają organ sprawujący nadzór pedagogiczny oraz organ rejestrujący.

§7

Warianty funkcjonowania szkoły w okresie pandemii w sytuacji wystąpienia zakażenia na danym terenie

Wariant A – tradycyjna forma kształcenia
W szkole funkcjonuje tradycyjne kształcenie. Obowiązują wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych.
W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę szkół i placówek. Wówczas dopuszczalne będą dwa warianty kształcenia: B i C.

Wariant B – mieszana forma kształcenia (hybrydowa)
Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć i prowadzić kształcenie na odległość (zdalne). Będzie to zależało od sytuacji epidemicznej na danym terenie. Decyzję podejmuje dyrektor po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Opinie te, będzie można – z uwagi na konieczność podejmowania szybkiej decyzji – uzyskać pisemnie, ustnie, za pomocą maila, telefonu.

Wariant C – kształcenie zdalne
Dyrektor szkoły, może podjąć decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej). Konieczna będzie w tym przypadku zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Minister Edukacji Narodowej nadal zachowuje uprawnienie do ograniczenia zajęć w szkołach na terenie kraju.

§ 8

Organizacja nauczania podczas kształcenia zdalnego

1. Lekcję online nauczyciel ustawia jako spotkanie z uczniami na Meet na platformie Classroom najpóźniej do godz. 10.00 dnia poprzedzającego lekcję. Uczeń po tej godzinie ma obowiązek sprawdzić jakie będzie miał lekcje online i o której godzinie.

2. Lekcja online trwa 30 minut efektywnego czasu pracy. Nauczyciel ze względów technicznych, organizacyjnych, dyscyplinujących klasę może lekcję przedłużyć do 45 minut.

3. Uczeń ma obowiązek uczestniczyć w lekcjach online poprzez zalogowanie się z adresu przydzielonego przez szkołę i aktywny w niej udział poprzez odpowiadanie na zapytania nauczyciela (konieczność aktywnego mikrofonu i głośników/ słuchawek, kamery). Jeśli po zalogowaniu, w czasie lekcji nie ma z uczniem żadnego kontaktu – wpisywana jest nieobecność. Jeśli uczeń jest nieobecny na lekcji online z powodów technicznych lub losowych, ma obowiązek to zgłosić i odesłać zadania z lekcji w ciągu 24 godzin. Wówczas obecność zostanie odnotowana.

4. Sprawdziany / kartkówki / testy online są obowiązkowe – uczeń, który nie może uczestniczyć w sprawdzianie z powodów technicznych lub losowych, zgłasza to tego samego dnia i umawia się na inny termin / inną formę zaliczenia. W przeciwnym razie nauczyciel traktuje to jako odmowę pisania sprawdzianu. Zabrania się udostępniania kodów do testów osobom trzecim.

5. Praca przesłana przez ucznia musi być podpisana jego imieniem i nazwiskiem oraz klasą, do której uczęszcza. W tytule maila musi być wpisany temat pracy podany przez nauczyciela. W przypadku przysyłania fotografii prac, powinny one być dodatkowo ręcznie podpisane oraz dobrej jakości ( odpowiednia jasność i kontrast obrazu, praca pisana ciemnym widocznym kolorem). W przypadku niestosowania się do ww. zasad nauczyciel umieszcza w korespondencji adnotację „Nie spełnia wymogów koniecznych do oceny/ do poprawy w terminie do …..”. Jeśli uczeń nie przyśle poprawionej pracy jest to równoznaczne z jej brakiem.

6. W przypadku stwierdzenia i udokumentowania niesamodzielnej pracy ucznia (np. te same ćwiczenia z tymi samymi charakterystycznymi błędami, fragmenty prac kopiowane z internetu) nauczyciel wstawia ocenę niedostateczną z adnotacją na pracy lub uwagą w dzienniku „praca niesamodzielna”. Ocena ta podlega poprawie w trybie i terminie określonym przez nauczyciela. Nauczyciel może wnioskować do wychowawcy lub dyrektora szkoły o podjęcie stosownych działań wychowawczych przez szkołę wobec ucznia, który dopuścił się kradzieży własności intelektualnej i próby oszustwa.

7. Internetowe komunikowanie się ucznia i jego rodzica z nauczycielem jest uznawane tylko przez dziennik elektroniczny oraz pocztę gmail z konta przydzielonego uczniowi przez wychowawcę i obowiązującego na Classroomie. Na zadane pytanie nauczyciel udziela odpowiedzi w godz. 8.00-17.00. Wszelkie próby korespondencji poza tymi godzinami są uznawane za niestosowne i pozostaną bez odpowiedzi. Nauczyciel ze względu na prowadzenie lekcji może zaproponować inny termin rozmowy lub odpisać w późniejszym czasie lecz bez zbędnej zwłoki. W przypadku nadesłanych prac przez ucznia jest zobowiązany potwierdzić jej odbiór.

8. Uczeń, który ma problem techniczny z internetem i nie może w danym dniu zalogować się na lekcję online jest zobowiązany powiadomić o tym nauczyciela prowadzącego lub wychowawcę i nadrobić zaległości w możliwie szybkim czasie.

9. Uczeń, który w trudnych warunkach pandemii jest aktywny, sumiennie i systematycznie pracuje w nowym systemie zdalnego nauczania, może być wynagrodzony przez nauczyciela oceną bardzo dobrą z najwyższą wagą 3 . Ocena ta z jednego przedmiotu nie wyklucza takiej samej z innych przedmiotów.

10. Formy i sposoby nauczania zdalnego
a) Podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia.
b) Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem
( dziennik elektroniczny lub e-mail).
c) Informowanie rodziców przez dziennik elektroniczny o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez ucznia w domu – w przypadku uczniów realizujących zajęcia rewalidacyjne.
d) Jeśli nauczyciel wybierze formę prowadzenia lekcji w czasie rzeczywistym musi wziąć pod uwagę, że część lekcji prowadzonej w formie wykładowej w postaci telekonferencji nie powinna trwać dłużej niż 15 minut.
11. Formy zajęć online zależą od możliwości technicznych uczniów
i nauczycieli i mogą to być: wykłady/rozmowy w czasie rzeczywistym, filmiki własne nauczyciela, linki do filmów z zasobów internetowych, prezentacje, wykłady przygotowane przez nauczyciela, podręczniki, karty pracy, quizy, testy itp.
12. Ze względu na higienę pracy przy komputerze i dbanie o zdrowie uczniów zadania wykraczające poza zalecany czas powinny być każdorazowo uzgadniane z dyrektorem szkoły.
13. Jeżeli w danym dniu uczeń ma w planie więcej niż jedną lekcję
z danym nauczycielem, to należy zadbać o to, aby zastosować również inne formy, niż tylko praca przy komputerze np. praca z tekstem
w podręczniku. Wyjątkiem od reguły wskazanej powyżej są zajęcia z przedmiotów informatycznych, które wymagają pracy ciągłej przy komputerze. Należy pamiętać, że w trakcie tych zajęć powinno się stosować zasady bhp w pracy przy komputerze.
14. Podstawowym narzędziem do prowadzenia i dokumentowania zdalnego nauczania w szkole jest dziennik elektroniczny VULCAN.
15. Platformą komunikacji uczeń – nauczyciel podczas zajęć jest platforma Classroom połączona z pocztą gmail przy użyciu adresów email przydzielonych przez szkołę.

16. Oprócz platformy Classroom do nauki określonego przedmiotu nauczyciel wybiera platformę edukacyjną, która pod względem treści i obudowy metodycznej jest zgodna z podstawą programową i zapewni najlepszą efektywność nauczania.
17. Ogólne zasady oceniania są oparte na dotychczasowych warunkach i sposobie oceniania wewnątrzszkolnego zawartego w statucie szkoły.
18. Ocenianie bieżące odbywa się z wykorzystaniem dziennika elektronicznego.
19. Nauczyciel może uzupełnić dotychczasowe przedmiotowe warunki i sposób oceniania uwzględniając specyfikę nauczania zdalnego w danym przedmiocie; w takim przypadku niezwłocznie zapoznaje z nimi uczniów oraz ich rodziców przez dziennik elektroniczny.
20. Dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielami ustala potrzebę modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania.
21. Zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego prowadzi się w zakresie:
a) teoretycznych przedmiotów zawodowych;
b) zajęć praktycznych – wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia.
22. Program nauczania zawodu może ulec modyfikacji w taki sposób,
że część kształcenia przewidzianego do realizacji w klasach programowo wyższych może być zrealizowana w roku szkolnym 2020/2021 z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia, jeżeli dotychczas nabyte przez uczniów wiedza i umiejętności na to pozwalają, część kształcenia niemożliwa do realizacji z wykorzystaniem tych metod i technik
lub innego sposobu kształcenia może być zrealizowana w klasach programowo wyższych.
23. Nauczyciele mają możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość.
24. Modyfikacja programu nauczania musi być skonsultowana
z dyrektorem szkoły i odnotowana w dokumentacji szkoły.
25. W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostki systemu oświaty praktyki zawodowe uczniów mogą zostać zaliczone również w przypadku gdy uczeń:
a) posiada doświadczenie w danym zawodzie lub realizował działania w zakresie wolontariatu, których zakres i wymiar można zaliczyć na poczet realizacji praktyk zawodowych;
b) zrealizował staż zawodowy u pracodawcy lub przedsiębiorcy
w ramach regionalnych programów operacyjnych, którego zakres
i wymiar można zaliczyć na poczet realizacji praktyk zawodowych;
c) zrealizuje praktyki zawodowe w formie projektu edukacyjnego, we współpracy z pracodawcą lub w formie wirtualnego przedsiębiorstwa.
26. Pracodawcy przyjmujący uczniów na praktyki zawodowe lub staże uczniowskie zapewniają prowadzenie tych zajęć, praktyk i staży,
z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, właściwych dla zakładów pracy.
27. Uczniowie dla efektywnego kształcenia oprócz podręczników powinni dysponować niżej wymienionymi pomocami dydaktycznymi.

MINIMALNE WYMAGANIA SPRZĘTOWE KOMPUTERA (LAPTOPA) DLA WSZYSTKICH UCZNIÓW:

• pamięć RAM 4GB,
• aktualny system operacyjny (Windows 10 lub Linux),
• dostęp do Internetu,
• kamera,
• słuchawki z mikrofonem lub głośniki i mikrofon,
• zainstalowana przeglądarka Google Chrome.

POMOCE DYDAKTYCZNE DO POSZCZEGÓLNYCH ZAWODÓW

TECHNIKUM

technik przemysłu mody  – walizkowa maszyna do szycia z podstawowymi funkcjami firm Juki, Janome, Elna
Wybór firm był dyktowany jakością maszyn, możliwością serwisowania i dostępu do części zamiennych. Maszyny tańsze są słabej jakości, z wieloma częściami z plastiku, ewentualne naprawy często okazują się nieopłacalne lub wręcz niemożliwe.

Łączny koszt 500 -1000 zł

technik reklamy

teczka na rysunki A 3 – Leniar – czarna
zestaw ołówkowy 1500 Art 8 B-2 H – Koh-I-Noor
blok rysunkowy Student A 3 Canson – 150g. 30 arkuszy
skalówka plastikowa – Leniar – 30 cm
blok do malowania A 3 – Canson -biały, 120 g. 25 arkuszy
zestaw farb akrylowych – Happy Color – 12 kolorów
nożyczki Comfort – Grip – Dahle – 21 cm
zestaw do cięcia skalpel + podkładka – Heyda
klej w sztyfcie Stic – UHU – 21 g.
gumka ołówkowa Rasoplast – Staed Hor – biała
temperówka drewniana – Koh-Noor podwójna
cienkopis kreślarski – Winsor Newton – czarny 0.5 mm
zestaw elastycznych przyborów geometrycznych- Milan
cyrkiel techniczny 600 2T Leniar – 12 cm
kolorowe papiery w bloku lub zestaw.
Łączny koszt 200 zł

technik grafiki i poligrafii cyfrowej

nośnik danych typu pendrive 32 GB z wejściami USB i MICRO USB

Łączny koszt 50 zł

technik usług fryzjerskich

treningowa główka fryzjerska spełniająca wymagania:
włosy naturalne lub naturalizowane czyli mieszane o długości min. 50 cm,
możliwość wykonywania zabiegów fryzjerskich:
• ondulacja wodna,
• ondulacja żelazkowa,
• zabiegi chemiczne
• czesania, upięcia, strzyżenia

Łączny koszt 200 zł

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

fryzjer

treningowa główka fryzjerska spełniająca wymagania:
włosy naturalne lub naturalizowane czyli mieszane o długości min. 50 cm,
możliwość wykonywania zabiegów fryzjerskich:
• ondulacja wodna,
• ondulacja żelazkowa,
• zabiegi chemiczne
• czesania, upięcia, strzyżenia

Łączny koszt 200 zł
krawiec

walizkowa maszyna do szycia z podstawowymi funkcjami

stolarz brak
tapicer brak

§ 9

                                                                                    Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane w skrócie „RODO”) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ze zm.) pragniemy poinformować, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Przemysł u Mody i Reklamy im. W. S. Reymonta w Częstochowie 42-200 ul. Krakowska 80 f tel.: 34/3246671, e-mail: zskrak@edukacja.czestochowa.pl
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail iod.bfo@edukacja.czestochowa.pl lub numer telefonu 34 370 63 14.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki oraz pracy w okresie epidemii COVID-19 na podstawie obowiązujących przepisów pracy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. i RODO.
4. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie umowy zawartej z Administratorem danych lub na podstawie przepisów prawa, w szczególności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie.
5. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu realizacji celu określonego w pkt. 3. Następnie przechowywane będą w celach archiwalnych, zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, który dostępny jest w sekretariacie szkoły.
6. Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa, tel. 22 531 03 00).
8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa w szczególności zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki oraz pracy w okresie epidemii COVID-19.

ZAŁĄCZNIKI:
NR 1 kwestionariusz COVID dla pracowników
NR 2 zgoda na pomiar temperatury
NR 3 instrukcja pomiaru temperatury
NR 4 procedury biblioteki
NR 5 procedury gabinetu opieki przedlekarskiej

Procedury wchodzą w życie z dniem 1 września 2020 r.

Dyrektor szkoły Dariusz Zając
podpisano elektronicznie