ZARZĄDZENIE NR 180/2020 Dyrektora Zespołu Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W.S. Reymonta w Częstochowie z dnia 26-10-2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 180/2020
Dyrektora Zespołu Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W.S. Reymonta w Częstochowie
z dnia 26-10-2020 r.
w sprawie organizacji kształcenia w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły
związanego z zagrożeniem epidemiologicznym

1. Na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 26 października 2020 r. do dnia 8 listopada 2020 r. w Technikum Nr 7 i Branżowej Szkole I Stopnia Nr 5 zarządzam ograniczenie wszystkich zajęć wyłącznie do formy zdalnej

2. Na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19 w okresie od 26 października do 8 listopada br. uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 października 2020 r.

Dyrektor szkoły
Dariusz Zając