ZARZĄDZENIE NR 181/2020

ZARZĄDZENIE NR 181/2020
Dyrektora Zespołu Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W.S. Reymonta w Częstochowie
z dnia 7-11-2020 r.
w sprawie organizacji kształcenia w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły
związanego z zagrożeniem epidemiologicznym

1. Na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 9 listopada 2020 r. do dnia 29 listopada 2020 r. w Technikum Nr 7 i Branżowej Szkole I Stopnia Nr 5 zarządzam ograniczenie wszystkich zajęć wyłącznie do formy zdalnej za wyjątkiem:
a) konsultacji indywidualnych i grupowych dla uczniów klas czwartych technikum z przedmiotów, z których przystępują do egzaminów maturalnych oraz klas trzecich i czwartych technikum z przedmiotów przygotowujących do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
b) zajęć z praktycznego kształcenia zawodowego, w których w chwili obecnej została wyczerpana możliwość organizowania zajęć z zastosowaniem technik i metod kształcenia na odległość i zachodzi konieczność konsultacji grupowych.
2. Harmonogramy zajęć opisanych w pkt 1 a) i b) zostaną podane do wiadomości przez dziennik elektroniczny i na szkolnym koncie facebook.

3. Na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19 w okresie od 9 do 29 listopada br. uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 listopada 2020 r.

Dyrektor szkoły
Dariusz Zając