Egzamin maturalny – wrzesień 2020

Egzamin maturalny – wrzesień 2020

Zdający składa Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu
maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym dyrektorowi
szkoły do dnia 18 sierpnia 2020r.

Egzaminy pisemne zostaną przeprowadzone w szkole, w której absolwent
przystąpił do egzaminu maturalnego w czerwcu br.

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się w
dniu 8 września 2020r. o godzinie 14:00.

Egzamin w terminie poprawkowym NIE jest liczony do opłaty jako kolejne
podejście, więc NIE PODLEGA DODATKOWEJ OPŁACIE.