Ogłoszenie o II naborze uczestników/uczestniczek do udziału w projekcie pn. „ZAWODOWA WSPÓŁPRACA 2”

Ogłoszenie o II naborze uczestników/uczestniczek do udziału w projekcie pn. „ZAWODOWA WSPÓŁPRACA 2”
Ogłasza się drugi nabór uczestników/uczestniczek (nauczycieli i uczniów) do udziału w projekcie pn. „Zawodowa współpraca 2” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.
Rekrutacja do projektu jest prowadzona w terminie od 14 września 2020 roku do 30 września 2020 roku.
Udział w projekcie jest bezpłatny.
Szczegóły w załącznikach.