ZARZĄDZENIE NR 184/2020 w sprawie organizacji kształcenia w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły związanego z zagrożeniem epidemiologicznym

ZARZĄDZENIE NR 184/2020

Dyrektora Zespołu Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W.S. Reymonta w Częstochowie

z dnia 24-11-2020 r. w sprawie organizacji kształcenia w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły

związanego z zagrożeniem epidemiologicznym

 

Na mocy rozporządzeń Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 r. i 24 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wydany na podstawie upoważnienia zawartego w art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.), wprowadzony art. 28 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.) zarządzam:

 

  1. Klasy objęte w tym roku szkolnym egzaminem zawodowym i maturalnym część zajęć będą miały zorganizowane w postaci konsultacji grupowych na terenie szkoły zgodnie z harmonogramem udostępnionym wychowawcom i nauczycielom prowadzącym zajęcia, którzy udostępnią je zainteresowanym.
  2. Nauczyciele prowadzący ww. zajęcia mają obowiązek dopilnowania przestrzegania  wszystkich reguł bezpiecznych zachowań w okresie pandemii określonych w wytycznych GIS oraz Regulaminie funkcjonowania Zespołu Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W. S. Reymonta w Częstochowie  w czasie epidemii  COVID- 19.
  3. Uczniowie branżowej szkoły I stopnia będący młodocianymi pracownikami będą kontynuowali naukę zawodu w zakresie zajęć praktycznych realizowanych u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.
  4. Wszystkie pozostałe zajęcia są objęte przedłużeniem trwającego ograniczenia funkcjonowania szkół do 3 stycznia 2020 r.

Zarządzenie wchodzi w życie 30 listopada 2020 r.

Dyrektor szkoły

Dariusz Zając